Статут

Статут

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Подільське екологічне товариство, надалі за текстом цього Статуту - Товариство, є громадською еколого-правовою організацією, яка об’єднує громадян для захисту свого конституційного права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а також для задоволення інших життєвих прав громадян.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством і цим Статутом на основі законності, добровільності, колегіальності, рівноправ’я, самоврядування та гласності.

1.3. Товариство має місцевий статус, діяльність його поширюється на територію Хмельницької області.

1.4. Єдину систему Товариства складають статутні органи управління, місцеві осе­редки - екологічні клуби і створювані Товариством госпрозрахункові установи, організації та підприємства. Товариство у встановленому порядку може створювати регіональні відділення, філіали, представництва для забезпечення здійснення статутної діяльно­сті.

1.5. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, кошти і самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах, печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням і символікою, інші атрибути, необхідні для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом. Товариство набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації.

 

1.6. Товариство на добровільних засадах може з іншими об’єднаннями громадян засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу.

1.7. Юридична адреса Товариства: 29000 Україна, м. Хмельницький, вул. Котовського, 71.

 

1.8. Товариство має право:

а) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

б) укладати з юридичними та фізичними особами угоди, договори, контракти тощо, здійснювати інші юридичні дії;

в) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

г) брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

д) підтримувати ідейно, організаційно та матеріально інші об’єднання громадян, на­давати допомогу в Їх створенні;

ї) створювати установи та організації;

ж) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацією, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

з) вносити пропозиції до органів влади і управління;

і) розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

к) засновувати засоби масової інформації.

1.9. З метою виконання статутних завдань і цілей Товариство може здійснювати не­обхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в по­рядку, встановленому законодавством.

1.10. Товариство здійснює бухгалтерський облік та звітність у встановленому чинним законодавством порядку.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.2. Товариство створене з метою задоволення екологічних інтересів громадян - природних і соціально-обумовлених потреб осіб в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.

2.1. Основними завданнями Товариства є:

 • сприяння громадянам в реалізації Їх права на якісне, сприятливе, здорове навколишнє середовище;

 • сприяння в реалізації права громадян на одержання повної і достовірної інформації про стан довкілля та його вплив на здоров’я людей;

 • організація проведення громадської екологічної експертизи;

 • участь і розробці і здійсненні державними органами заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

 • сприяння громадянам, а також участь у здійсненні загального і спеціального використання природних ресурсів;

 • участь у обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицій до державних та господарських органів, установ, організацій з цих питань;

 • сприяння громадянам в реалізації права на одержання екологічної освіти;

 • надання юридичної допомоги громадянам в захисті їх екологічних, соціальних, майнових та інших прав;

 • представництво і захист своїх законних інтересів та інтересів клубів, створених Товариством підприємств, організацій, членів Товариства в органах державної законодавчої і виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, суді, громадських організаціях, міжнародних, міжурядових і неурядових організаціях;

 • виховання у громадян бережливого ставлення до природи, підвищення їх екологічної, правової і загальної культури;

 • здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього середовища.

2.3. Основними напрямками діяльності Товариства є:

 • виявлення порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища, прийняття заходів до усунення порушень,

 • активне співробітництво з природоохоронними і правоохоронними органами з цих питань;

 • створення інституту громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища. Організація роботи громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, контроль за їх діяльністю;

 • організація навчання керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, інших посадових осіб, а також громадян основам еколого-правових знань у вигляді підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

 • видавництво і розповсюдження друкованих та аудіовізуальних матеріалів, рекламна діяльність, проведення масових заходів (збори, мітинги, демонстрації тощо), з метою формування у населення бережливого ставлення до природи, підвищення екологічної, правової і загальної культури громадян, пропаганди здорового способу життя;

 • створення і організація роботи структурного підрозділу юристів-екологів для більш ефективного застосування правового механізму в галузі екології;

 • вивчення, дослідження, проведення заходів по охороні та збереженню природних об’єктів і комплексів Подільського краю;

 • організація туризму, проведення спортивних заходів, створення рекреаційних територій тощо з метою реалізації права громадян на загальне і спеціальне природокористування;

 • організація проведення громадської екологічної експертизи;

 • участь у міжнародному співробітництві по вивченню і охороні природних об’єктів і комплексів, ефективному і раціональному використанні природних ресурсів;

 • участь у реалізації національних, державних і недержавних програм, спрямованих на захист довкілля від негативного впливу життєдіяльності людини.

ІІІ. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА.

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА,

ВИБУТТЯ З НЬОГО.

3.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, які досягли 18-ти річного віку.

 

3.2. Членство в Товаристві є добровільним, не залежить від статі, національності, релігійних переконань чи партійної орієнтації і може бути індивідуальним чи колективним.

3.3. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14-річного віку, визнають Статут Товариства, беруть участь у роботі одного із клубів та сплачують членські внески.

3.4. Прийом в члени Товариства і вибуття з нього здійснюється рішенням ради клубу на підставі письмової заяви бажаючого.

Членам Товариства видається посвідчення встановленого радою зразка.

3.5. Член Товариства може бути виключеним у випадку:

 • недотримання обов’язків, передбачених цим Статутом;

 • вчинення дій, які компрометують Товариство чи завдали йому матеріальної чи моральної шкоди;

 • вчиненням проступку або злочину несумісного з перебуванням в Товаристві.

Виключення з членів Товариства здійснюється рішенням ради клубу після отримання письмового чи усного пояснення члена Товариства, що виключається.

 

3.6. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які в своїй діяльності ініціативно здійснюють заходи щодо ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки, творчі, навчальні та шкільні колективи можуть бути прийняті в Товариство на правах колективних членів. Рішення про прийняття колективним членом приймає рада Товариства на підставі письмової заяви.

3.7. На колективних членів Товариства розповсюджуються всі права і обов’язки членів Товариства, передбачені цим Статутом.

Положення про колективного члена Товариства затверджується радою Товариства.

 

3.8. За особливі заслуги у виконанні статутних завдань, значний внесок у розвиток соціоекології, за рішенням ради Товариства члени Товариства, а також діячі науки і культури, працівники виробничої сфери, політичні і громадські діячі, іноземні громадяни можуть обиратися почесними членами Товариства. Положення про почесного члена Товариства затверджується радою Товариства.

IV. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА.

 

 

4.1. Члени Товариства мають право:

 • брати участь у діяльності Товариства, розробці і пропагуванні природоохоронних програм Товариства відповідно до розподілу обов’язків, свої фахових і громадських інтересів;

 • обирати і бути обраним до керівних і контрольних органів Товариства;

 • отримувати інформацію про діяльність Товариства, вносити пропозиції щодо покращання його роботи;

 • виступати у засобах масової інформації від свого імені, а в разі надання відповідних прав - від імені Товариства;

 • за дорученням керівних органів Товариства брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів та заходів;

 • відповідно до діючого законодавства бути громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища і отримувати винагороду за виявлення порушень природоохоронного законодавства і вжиття необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності;

 • отримувати матеріальну допомогу від Товариства;

 • отримувати захист від Товариства у випадках незаконних чи несправедливих дій з боку фізичних, юридичних осіб чи державних органів при виконанні обов’язків, пов’язаних з діяльністю Товариства;

 • мати інші права, передбачені діючим законодавством і Статутом Товариства;

 • вийти у встановленому цим Статутом порядку з членів Товариства без повернення вступ­них членських внесків.

4.2. Члени Товариства зобов’язані:

 • берегти природу, охороняти, раціонально використовувати природні ресурси;

 • дотримуватися вимог Статуту Товариства;

 • старанно виконувати свої прямі обов’язки, покладені відповідно до їх розподілу, доручення керівних органів Товариства тощо;

 • бути на обліку в одній з первинних організацій, своєчасно сплачувати членські внески;

 • виявляти ініціативу для забезпечення успішної діяльності Товариства;

 • утримуватися від діяльності, що може завдати шкоду Товариству;

 • дбайливо ставитися до майна Товариства, відшкодовувати шкоду, завдану майну Товариства умисними протиправними діями;

 • дотримуватись морально-етичних принципів Товариства, не вести діяльність, яка їм суперечить.

4.3. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватись такі заходи громадського впливу:

 • зауваження;

 • догана;

 • виведення з складу керівних органів Товариства;

 • виключення із складу громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища;

 • виключення із членів Товариства.

4.4. Рішення про застосування до членів Товариства заходів громадського впливу приймаються радою клубу або радою Товариства. Такі заходи громадського впливу як виведення із складу керівних органів Товариства чи виключення із складу громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища проводиться тільки рішенням ради Товариства.

V. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА І КЛУБІВ, ІХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

5.1. Основною ланкою Товариства є клуб, через який реалізується рішення керівних органів Товариства і права членів Товариства.

5.2. Клуби створюються за територіальною ознакою. В окремих випадках можуть створюватись клуби за інтересами.

 

5.3. В свої діяльності клуби керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативними актами, а також Статутом Товариства і рішенням органів управління.

5.4. Рішення про створення клубу приймається громадянами, які побажали об’єднатись в клуб і стати членами Товариства. Це рішення затверджує рада Товариства. Клуб створюється при наявності не менше десяти членів Товариства.

5.5. Клуб очолює голова клубу, який обирається більшістю членів клубу терміном на три роки.

5.6. Дорадчим органом голови клубу є рада клубу, яка обирається більшістю членів клубу терміном на три роки в кількості, яку визначають збори членів клубу.

5.7. Вищим керівним органом Товариства є конференція, що скликається радою Товариства не рідше одного разу на три роки. Позачергові конференції можуть бути скликані з ініціативи ради Товариства або на вимогу контрольно-ревізійної комісії.

5.8. Час і місце скликання, а також норми представництва і порядок дений конференції оголошуються радою не пізніше як за 45 днів до конференції.

5.9. Делегати на конференцію обираються на загальних зборах клубів. Конференція набуває чинності, якщо на ній присутні дві третини обраних делегатів.

5.10. Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість делегатів від кількості присутніх.

Голосування проводиться відкрито.

5.11. Конференція Товариства:

 • приймає Статут Товариства, вносить до нього зміни і доповнення;

 • визначає головні завдання та напрямки діяльності Товариства, приймає відповідні документи;

 • обирає строком на 3 роки голову Товариства і контрольно-ревізійну комісію в складі трьох членів Товариства;

 • заслуховує і затверджує звіти ради Товариства і контрольно-ревізійної комісії за період між конференціями;

 • за поданням голови Товариства обирає строком на 3 роки в кількості, визначеній конференцією, раду Товариства;

 • приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства;

 • розпоряджається майном Товариства.

5.12. У період між конференціями діяльністю Товариства керує рада, яка засідає не рідше одного разу на квартал. Засідання ради набуває правової чинності, якщо на ній присутні дві третини обраних членів. Рішення приймається більшою половиною голосів від кількості присутніх.

5.13. До складу ради входять голова Товариства, перший заступник і заступники голови Товариства, відповідальний секретар Товариства. Вказані особи повинні мати визнану компетентність у галузі соціоекології. Перший заступник голови Товариства, він же виконавчий директор, відповідальний секретар Товариства, працюють на постійній основі. Голова Товариства, інші члени ради можуть працювати як на постійній основі, так і на громадських засадах.

5.14. Рада Товариства:

 • розробляє, затверджує і контролює поточні плани роботи Товариства по забезпеченню виконання рішень конференції та вимог Статуту Товариства;

 • приймає рішення про скликання конференції Товариства;

 • звітує на конференції про свою роботу;

 • розглядає і затверджує кошторис прибутків і витрат, бухгалтерські звіти і баланси;

 • приймає рішення про заснування або вступ в інші спілки (союзи, асоціації тощо), утворення блоків та коаліцій, укладення між собою угод про співробітництво та взаємодопомогу;

 • визначає розмір вступних та членських внесків;

 • розглядає суперечні та інші питання, які виникають між клубами, членами Товариства, між підприємствами і організаціями, створеними Товариством, клубами і членами Товариства;

 • затверджує зразки печаток, штампів, бланків, символіки та атрибутики Товариства;

 • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств з метою виконання статутних завдань і цілей;

 • затверджує Статут (положення) створених госпрозрахункових установ та організацій;

 • встановлює штат і кошторис на утримання працівників ради Товариства, клубів;

 • приймає рішення про участь у політичній діяльності, проведенні масових заходів (збори, мітинги, демонстрації тощо);

 • приймає рішення про внесення пропозицій до органів державної влади і управління;

 • розглядає питання про використання коштів та іншого майна Товариства для виконання Статутних завдань або на благодійні цілі;

 • забезпечує регулярне обнародування основних документів Товариства, складу керівництва, даних про джерела фінансування та витрат;

 • затверджує рішення загальних зборів членів Товариства про створення клубів, здійснює прийом колективних членів клубу;

 • призначає громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища. Осіб, котрі належним чином не виконують свої функції або зловживають наданими їм правами виключає із складу громадських інспекторів;

 • управляє майном Товариства.

5.15. Голова Товариства є одночасно головою ради Товариства.

Він:

 • організовує роботу ради;

 • підписує документи, прийняті конференцією і радою;

 • представляє Товариство в державних, громадських, міжнародних організаціях.

5.16. В разі відсутності голови Товариства його обов’язки виконує перший заступник.

5.17. Перший заступник голови Товариства, він же виконавчий директор:

 • забезпечує практичне виконання рішень конференції та ради Товариства;

 • приймає на роботу і звільняє працівників апарату Товариства, призначає на посаду і звільняє працівників госпрозрахункових підприємств, створюваних Товариством;

 • видає накази і розпорядження з питань діяльності Товариства, керує роботою штатного апарату;

 • організовує фінансово-господарську діяльність Товариства відповідно до питань конференції та ради Товариства;

 • підписує всі фінансові документи Товариства, видає довіреності та доручення;

 • відкриває рахунки в банківських установах України;

 • здійснює розпорядчі функції щодо коштів і майна Товариства в межах визначених Конференцією та радою Товариства;

 • здійснює оперативне управління майном та коштами Товариства;

 • укладає угоди від імені Товариства;

 • укладає угоди від імені Товариства майнового і немайнового характеру і контролює їх виконання;

 • представляє Товариство в органах державної влади і управління, в судових та громадських організаціях, в стосунках з іншими юридичними та фізичними особами;

 • вирішує усі інші питання, пов’язані з діяльністю Товариства, не віднесені до компетенції конференції і ради Товариства;

 • звітує щороку перед радою Товариства про використання коштів та майна Товариства згідно кошторису.

5.18. Заступники голови Товариства організовують роботу з основних напрямків діяльності, визначених радою Товариства.

5.19. Відповідальний секретар Товариства:

 • здійснює облік та є відповідальним за документування діяльності Товариства;

 • контролює виконання рішень конференції, відповідає за достовірність документів, які приймають вказані органи управління;

 • організовує діловодство в Товаристві;

 • виконує доручення голови Товариства;

 • виконує під час відсутності виконавчого директора його обов’язки, передбачені п.5.17 цього Статуту.

5.20. Контрольно-ревізійна комісія:

 • обирає із свого складу голову, заступника і секретаря;

 • здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю Товариства шляхом перевірок, які проводяться по закінченню фінансового року;

 • виносить на обговорення конференції, ради Товариства, результати ревізій і пропозицій по усуненню виявлених недоліків.

VI. КОШТИ І МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Кошти та рухоме і нерухоме майно Товариства є колективною власністю Товариства.

 

6.2. Майно та кошти Товариства складаються з:

 • передачі коштів та іншого майна засновниками або державою;

 • вступних та щорічних членських внесків членів Товариства, в тому числі і колек-тивних членів Товариства;

 • грантів українських та зарубіжних підприємств, організацій та установ;

 • пожертвувань і благодійних внесків фізичних та юридичних осіб України та іноземних держав;

 • коштів від заходів, що проводяться на користь Товариства, іншої діяльності, яка не суперечить статутним завданням та чинному законодавству;

 • спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб;

 • доходів від господарської, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють створювані Товариством підприємства і організації;

 • надходжень від видавничої та рекламної діяльності;

 • майна, набутого Товариством відповідно до законодавства України;

 • інших не заборонених законом надходжень.

6.3. Товариство може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, обладнання, цінні папери, кошти (також в іноземній валюті) та інше майно, необхідне для діяльності Товариства, реалізації його цілей та завдань.

 

6.4. Право власності на кошти і майно (володіння, користування і розпорядження) Товариство реалізує самостійно відповідно до цілей своєї діяльності, в тому числі на утримання утворюваних ним органів, організаційно-господарські потреби та на оплату праці штатних і позаштатних працівників.

6.5. Товариство як юридична особа має право користуватись на договірних засадах кредитами банків для реалізації завдань, передбачених цим Статутом, а також утворювати цільові фонди і використовувати їх для фінансування пільгових програм та вирішення інших питань діяльності Товариства.

6.6. Товариство має право формувати валютні фонди за рахунок доходів від власної зовнішньо-економічної діяльності, добровільних внесків і пожертвувань юридичних осіб і громадян, іноземних юридичних осіб і громадян, інших незаборонених законом джерел.

6.7. Валютні кошти перебувають на спеціальних рахунках, які відкриваються в установах банку, витрачаються за розсудом Товариства і вилученню не підлягають.

 

6.8. Право володіння, користування, розпорядження об’єктами власності реалізують вищі органи управління Товариства - конференція і рада Товариства.

6.9. Окремі функції по господарському управлінню майном з питань реалізації права власності покладаються на першого заступника голови ради Товариства.

 

6.10. Майно Товариства закріплюється на правах повного відання за створеними госпрозрахунковими підприємствами і організаціями, які вчиняють щодо нього будь-які дії, що не суперечать Закону та Статуту Товариства.

6.11. Розмір та порядок оплати членських внесків, а також пільги по сплаті членських внесків для деяких категорій громадян встановлюються радою Товариства.

6.12. Звільняються від вступних та членських внесків дитячі та громадські організації.

6.13. Членські внески сплачуються до 1 липня за поточний календарний рік. Особи, які вступили у члени Товариства у поточному році, сплачують членські внески за цей рік незалежно від часу вступу.

6.14. Членам Товариства, які вибули чи виключені з нього вступні і членські внески не повертаються.

6.15. Кошти Товариства витрачаються в межах, затверджених радою Товариства кошторисів на забезпечення виконання Статутних завдань, утримання штатних і позаштатних працівників, створення спеціальних фондів, порядок утворення яких визначається радою Товариства.

6.16. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Члени Товариства та створювані ним юридичні особи, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, так саме, як Товариство не відповідає за зобов’язаннями окремих його членів та створюваних ним юридичних осіб.

6.17. Центральний апарат Товариства, засновані Товариством підприємства, установи, організації у встановленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації, вносять до бюджету податки і платежі в порядку і розмірах, перед-бачених законодавством.

VII. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

     7.1. Товариство здійснює міжнародні зв’язки в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
     7.2. Товариство може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати міжнародні прямі контакти, укладати угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, цілі яких не суперечать інтересам України та її міжнародно-правовим зобов’язанням.
VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.
     8.1. Діяльність Товариства може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням конференції, рішенням суду, а також в інших випадках згідно з чинним законодавством.
     
     8.2. Рішення конференції про ліквідацію приймається, коли за нього проголосувало 3/4 від числа присутніх делегатів.
 
     8.3. Кошти і майно Товариства, які залишаються після припинення його діяльності і розрахунку з кредиторами, спрямовують на цілі, передбачені Статутом Товариства або благочинні цілі тощо.
    
     Перерозподіл майна між членами Товариства не допускається.

 


csdp.org.ua

Сайт розроблено завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012 рр." site