Напрямки діяльності

Напрямки діяльності

  сприяння громадянам у реалізації їх прав на якісне, сприятливе, здорове навколи­шнє середовище;

  сприяння в реалізації права громадян на одержання повної й достовірної інформа­ції про стан довкілля та його вплив на здоров’я людей;

  участь у розробці і здійсненні державними органами заходів щодо охорони навко­лишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

   участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, бу­дівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно вплинути на стан навколи­шнього природного середовища та внесення пропозицій до державних та госпо­дарських органів, установ, організацій з цих питань;

  сприяння громадянам у реалізації права на одержання екологічної освіти;

  надання юридичної допомоги громадянам у захисті їх екологічних, соціальних, майнових та інших прав;

  виховання у громадян бережливого ставлення до природи, підвищення їх екологіч­ної, правової та загальної культури;

  здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього середовища.


 


csdp.org.ua

Сайт розроблено завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012 рр." site